اسکافلد

نام دیگر اسکافلد، داربست مثلثی می باشد. اسکافلد از لوله داربست (لوله 5 متر) و لوله 3.8 تشکیل شده است.
در ساخت اسکافلد برای داشتن استحکام کافی و تحمل وزن در هنگام بتن ریزی، باید لوله های استفاده شده بدون درز باشد. لوله های استفاده شده اسکافلد در اندازه های استاندارد برش داده و توسط جوش به یکدیگر متصل می شوند.
اسکافلدها در اندازه های مختلف تولید می شود به طوری که طول همه ی آنها 120 سانتی متر می باشد.
استاندارد بودن طراحی اسکافلدها از مواردی است که توجه به آن ضروری می باشد به طوری که اتصال اسکافلد ها در ارتفاعات زیاد بدون کج شدن به یکدیگر متصل شوند.
آرایش باکس ها تعیین کننده میزان باربری هر باکس در هر متر مربع است به طوری که میزان باربری را می توان تا 14 تن افزایش داد.
باتوجه به طراحی اسکافلد استحکام آن نسبت به جک های ساده و صلیبی شکل کارآمدتر است.
sq-sample40

اسکافلد چکشی

sq-sample40

اسکافلد مثلثی

Color Switcher