لوله داربست

گروه صنعتی سپاهان

ردیف   ضخامت داربست فلزی ارتفاع لوله داربست - ضخامت قطر بیرونی قیمت داربست فلزی
 1  لوله داربست سپاهان  2 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر  تماس بگیرید : 09131177078
 2 لوله داربست سپاهان   2.5 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید : 09131177078
 3 لوله داربست سپاهان  3 میلی متر  6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید: 09131177078

 

شرکت لوله اصفهان

ردیف   ضخامت داربست فلزی ارتفاع لوله داربست - ضخامت قطر بیرونی قیمت داربست فلزی
 1  لوله داربست سپاهان  2 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر  تماس بگیرید : 09131177078
 2 لوله داربست سپاهان   2.5 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید : 09131177078
 3 لوله داربست سپاهان  3 میلی متر  6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید: 09131177078

ردیف   ضخامت داربست فلزی ارتفاع لوله داربست - ضخامت قطر بیرونی قیمت داربست فلزی
 1  لوله داربست سپاهان  2 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر  تماس بگیرید : 09131177078
 2 لوله داربست سپاهان   2.5 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید : 09131177078
 3 لوله داربست سپاهان  3 میلی متر  6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید: 09131177078

ردیف   ضخامت داربست فلزی ارتفاع لوله داربست - ضخامت قطر بیرونی قیمت داربست فلزی
 1  لوله داربست سپاهان  2 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر  تماس بگیرید : 09131177078
 2 لوله داربست سپاهان   2.5 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید : 09131177078
 3 لوله داربست سپاهان  3 میلی متر  6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید: 09131177078

ردیف   ضخامت داربست فلزی ارتفاع لوله داربست - ضخامت قطر بیرونی قیمت داربست فلزی
 1  لوله داربست سپاهان  2 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر  تماس بگیرید : 09131177078
 2 لوله داربست سپاهان   2.5 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید : 09131177078
 3 لوله داربست سپاهان  3 میلی متر  6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید: 09131177078

ردیف   ضخامت داربست فلزی ارتفاع لوله داربست - ضخامت قطر بیرونی قیمت داربست فلزی
 1  لوله داربست سپاهان  2 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر  تماس بگیرید : 09131177078
 2 لوله داربست سپاهان   2.5 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید : 09131177078
 3 لوله داربست سپاهان  3 میلی متر  6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید: 09131177078

ردیف   ضخامت داربست فلزی ارتفاع لوله داربست - ضخامت قطر بیرونی قیمت داربست فلزی
 1  لوله داربست سپاهان  2 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر  تماس بگیرید : 09131177078
 2 لوله داربست سپاهان   2.5 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید : 09131177078
 3 لوله داربست سپاهان  3 میلی متر  6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید: 09131177078

ردیف   ضخامت داربست فلزی ارتفاع لوله داربست - ضخامت قطر بیرونی قیمت داربست فلزی
 1  لوله داربست سپاهان  2 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر  تماس بگیرید : 09131177078
 2 لوله داربست سپاهان   2.5 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید : 09131177078
 3 لوله داربست سپاهان  3 میلی متر  6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید: 09131177078

ردیف   ضخامت داربست فلزی ارتفاع لوله داربست - ضخامت قطر بیرونی قیمت داربست فلزی
 1  لوله داربست سپاهان  2 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر  تماس بگیرید : 09131177078
 2 لوله داربست سپاهان   2.5 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید : 09131177078
 3 لوله داربست سپاهان  3 میلی متر  6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید: 09131177078

ردیف   ضخامت داربست فلزی ارتفاع لوله داربست - ضخامت قطر بیرونی قیمت داربست فلزی
 1  لوله داربست سپاهان  2 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر  تماس بگیرید : 09131177078
 2 لوله داربست سپاهان   2.5 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید : 09131177078
 3 لوله داربست سپاهان  3 میلی متر  6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید: 09131177078

ردیف   ضخامت داربست فلزی ارتفاع لوله داربست - ضخامت قطر بیرونی قیمت داربست فلزی
 1  لوله داربست سپاهان  2 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر  تماس بگیرید : 09131177078
 2 لوله داربست سپاهان   2.5 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید : 09131177078
 3 لوله داربست سپاهان  3 میلی متر  6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید: 09131177078

ردیف   ضخامت داربست فلزی ارتفاع لوله داربست - ضخامت قطر بیرونی قیمت داربست فلزی
 1  لوله داربست سپاهان  2 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر  تماس بگیرید : 09131177078
 2 لوله داربست سپاهان   2.5 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید : 09131177078
 3 لوله داربست سپاهان  3 میلی متر  6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید: 09131177078

ردیف   ضخامت داربست فلزی ارتفاع لوله داربست - ضخامت قطر بیرونی قیمت داربست فلزی
 1  لوله داربست سپاهان  2 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر  تماس بگیرید : 09131177078
 2 لوله داربست سپاهان   2.5 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید : 09131177078
 3 لوله داربست سپاهان  3 میلی متر  6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید: 09131177078

ردیف   ضخامت داربست فلزی ارتفاع لوله داربست - ضخامت قطر بیرونی قیمت داربست فلزی
 1  لوله داربست سپاهان  2 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر  تماس بگیرید : 09131177078
 2 لوله داربست سپاهان   2.5 میلی متر 6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید : 09131177078
 3 لوله داربست سپاهان  3 میلی متر  6 متری - 48 میلی متر تماس بگیرید: 09131177078


 
تماس با واحد فروش ارتباط از طریق واتس آپ